Uputstvo za slanje pacijenata u RFZO

Uputstvo za slanje pacijenata u RFZO

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Pacijenti - osiguranici RFZO, za lečenje, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Hiperbaričnom centru Subotica dolaze na osnovu sledeće dokumentacije:

 

I - AMBULANTNI PACIJENTI IZ FILIJALE SUBOTICA, BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ (SEVERNO-BAČKI OKRUG), DONOSE:

 1. Uput (za specijalistički pregled) dobijen od izabranog lekara,
 2. Mišljenje lekara specijaliste ili otpusnu listu.

 

1. UPUT (ZA SPECIJALISTIČKI PREGLED) koji daje izabrani lekar, na osnovu mišljenja lekara specijaliste ili na osnovu otpusne liste, treba da ima sledeće elemente:

 • Adresa: Aleksandar Gajić PR Specijalističke ordinacije iz oblasti hiperbarične medicine HBCS,
 • Osnovni lični podaci pacijenta iz važeće zdravstvene knjižice,
 • Dijagnoza u skladu sa ugovorom HBCS-a sa RFZO,
 • Potpis i pečat lekara i okrugli pečat Doma zdravlja,
 • Rok važenja uputa je 6.meseci,
 • Uput se mora dobiti PRE OTPOČINJANJA HBO TERAPIJE.

 

2. MIŠLJENJE LEKARA SPECIJALISTE ILI OTPUSNA LISTA treba da sadrži sledeće:

 • Osnovni podaci o pacijentu,
 • Dijagnoza u skladu sa ugovorom HBCS-a sa RFZO, gde se navodi da se traži LEČENJE ILI TERAPIJA U HIPERBARIČNOJ KOMORI,
 • Potpis i pečat lekara i okrugli pečat zdravstvene ustanove,
 • Od datuma dobijanja mišljenja lekara do datuma dobijanja uputa ne bi trebalo da prođe više od mesec dana,
 • Svaka ispravka na uputu, mišljenju lekara specijaliste ili otpusnoj listi mora da bude overena pečatom zdravstvene ustanove koja izdaje dokument!

 

3. MIŠLJENJE KOMISIJE TERCIJARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O BROJU TRETMANA

Izabrani lekar zakazuje pregled kod komisije tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

 

I a - STACIONARNI PACIJENTI IZ FILIJALE SUBOTICA, BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ (SEVERNO-BAČKI OKRUG), DONOSE:

 • Interni uput zdravstvene ustanove kod koje se osigurano lice nalazi (Opšta bolnica Subotica),
 • Interni uput treba da sadrži: obrazložen nalaz i mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti (bolnička komisija za hiperbaričnu oksigenaciju) o potrebi lečenja hiperbaričnom oksigenacijom, uz dijagnozu u skladu sa ugovorom HBCS-a sa RFZO i predlogom o broju tretmana.

Adresa na uputu: Aleksandar Gajić PR Specijalističke ordinacije iz oblasti hiperbarične medicine HBCS,

 • Fotokopiju uputa izabranog lekara za stacionarno lečenje,

 

II - AMBULANTNI PACIJENTI IZ OSTALIH FILIJALA DONOSE:

 

1. OVEREN UPUT IZABRANOG LEKARA koji treba da ima sledeće elemente:

 • Adresa: Aleksandar Gajić PR Specijalističke ordinacije iz oblasti hiperbarične medicine HBCS,
 • Osnovni lični podaci pacijenta iz važeće zdravstvene knjižice,
 • Dijagnoza u skladu sa ugovorom HBCS-a sa RFZO,
 • Rok važenja uputa, odnosno saglasnosti je 6. meseci,
 • Uput se mora dobiti pre otpočinjanja HBO terapije,
 • Svaka ispravka na uputu ili saglasnosti lekarske komisije mora da bude overena pečatom zdravstvene ustanove/filijale koja izdaje uput!

 

2. MIŠLJENJE LEKARA SPECIJALISTE ILI OTPUSNA LISTA treba da sadrži sledeće:

 • Osnovni podaci o pacijentu,
 • Dijagnoza u skladu sa ugovorom HBCS-a sa RFZO, gde se navodi da se traži LEČENJE ILI TERAPIJA U HIPERBARIČNOJ KOMORI,
 • Potpis i pečat lekara i okrugli pečat zdravstvene ustanove,
 • Od datuma dobijanja mišljenja lekara do datuma dobijanja uputa ne bi trebalo da prođe više od mesec dana,
 • Svaka ispravka na uputu, mišljenju lekara specijaliste ili otpusnoj listi mora da bude overena pečatom zdravstvene ustanove koja izdaje dokument!

 

3. OVERA NADLEŽNE LEKARSKE KOMISIJE - komisija fonda (zakazuje izabrani lekar) sa naznakom da Filijala snosi troškove LEČENJA ILI SAGLASNOST LEKARSKE KOMISIJE (OLK 3) koja pored ličnih podataka o pacijentu i adrese koja glasi na HBCS, sadrži i napomenu da komisija odobrava lečenje u HBCS-u.

 

4. MIŠLJENJE KOMISIJE TERCIJARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE O BROJU TRETMANA Izabrani lekar zakazuje pregled kod komisije tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

II a - STACIONARNI PACIJENTI IZ OSTALIH FILIJALA DONOSE:

 • Interni uput zdravstvene ustanove kod koje se osigurano lice nalazi
 • Interni uput treba da sadrži: obrazložen nalaz i mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti (bolnička komisija za hiperbaričnu oksigenaciju) o potrebi lečenja hiperbaričnom oksigenacijom, uz dijagnoza u skladu sa ugovorom HBCS-a sa RFZO i predlogom o broju tretmana.

 

Adresa na uputu: Aleksandar Gajić PR Specijalističke ordinacije iz oblasti hiperbarične medicine HBCS,

 • Fotokopiju uputa izabranog lekara za stacionarno lečenje,
 • OVERA NADLEŽNE LEKARSKE KOMISIJE-komisija fonda (zakazuje izabrani lekar) sa naznakom da Filijala snosi troškove LEČENJA ILI SAGLASNOST LEKARSKE KOMISIJE (OLK 3) koja pored ličnih podataka o pacijentu i adrese koja glasi na HBCS, sadrži i napomenu da komisija odobrava lečenje u HBCS-u.

Dah bržeg oporavka

Zakažite svoj termin i posetite nas u krugu Opšte bolnice!

Kontaktirajte nas